ضرب المثل

ضرب المثل هاي خوزستاني

نویسنده: سیامک باقری چوکامی. ضرب المثل ها در کنار سایر عناصر فرهنگ عامه، مانند چیستان، کنایه ها و. بخشی از زبان گفتار را شکل می دهند که عمیقاً ریشه در سنت های شفاهی مردم دارد. صورت کوتاه ضرب المثل نتیجه ی انتقال شفاهی آن هاست. مردمان یک جامعه، هنگامی که تجربیات و اندوخته های خود و گذشتگان را به صورت حقایقی پذیرفته شده و مسلم می یابند، آن ها را به صورت جملاتی کوتاه، در قالب های نظم یا نثر بیان می کنند تا هنگام استفاده از آن ها مخاطب را به فکر عمیق فروبرده و در او تأثیری ماندگار بر جای گذارد. لذا ضرب المثل ها در واقع عصاره ی خرد جمعی یک ملت ا

ادامه مطلب ...
ضرب المثل هاي آذري

نویسنده: سیامک باقر چوکامی. مثل جمله ای مختصر و مشتمل بر تشبیه، با مضمون حکیمانه که به سبب روانی لفظ و روشنی و لطف ترکیب، شهرت عام یافته باشد و همگان آن را بدون تغییر یا با اندک تغییر در محاوره به کار ببرند ( بهمنیار، 1369، مقدمه ). ضرب المثل ها، نقطه اتصال ادب رسمی به ادب شفاهی هستند. سال ها باید بگذرد تا مثلی بر زبان مردم جاری شود، مطالعه در ضرب المثل ها، که یکی از عناصر تشکیل دهنده فلکلور یا فرهنگ توده است؛ می تواند به خوبی خلقیات، عادات، اندیشه ی فردی و جمعی، حساسیت و علایق گوناگون مردم را نشان دهد. مثل های ملی، بازگو کننده آرزوها، احساس

ادامه مطلب ...
نگاهي به ضرب المثل هاي لري

نویسنده: جعفر یوسفی. ضرب المثل ها بخشی از فرهنگ یک ملت است که ریشه در اعتقادات، آداب و رسوم و تاریخ آن ملت دارد و می توان آن ها را یکی از خالص ترین نمادهای فرهنگی یک جامعه به حساب آورد. در کشور ما نیز به دلیل قدمت فرهنگی، ضرب المثل های فراوانی وجود دارد که اگر چه با زبان های مختلف بیان گردیده است ولی عموماً دارای یک مفهوم و معنا است که همانا از سرچشمه های اصیل فرهنگ اسلامی و یا فرهنگ ایرانی نشأت گرفته است. در میان لرها نیز ضرب المثل های فراوانی وجود دارد که آن ها را در جای جای کشورمان با زبان ها و لهجه های گوناگون می توان شنید. در ادامه برخی

ادامه مطلب ...
ضرب المثل هاي كُردي

نویسنده: جعفر یوسفی. ضرب المثل ها یکی از مؤلفه های ادبیات شفاهی هستند که بخشی از زبان روزمره می باشند و با ساختاری محکم و روان، معنایی کنایی و کاربردی عام، در برگیرنده بزرگ ترین و وسیع ترین مفاهیم اخلاقی و تربیتی بوده که با توجه به اصالت و محتوای آن از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. ( رش احمدی، 1386، 216 ). بهمنیار نیز مثل را جمله ای معرفی می کند که مختصر است و مشتمل بر تشبیه با مضمون حکیمانه که به سبب روانی لفظ و روشنی و لطف ترکیب، شهرت عام یافته باشد و همگان آن را بدون تغییر یا با اندک تغییری به کار ببرند ( بهمنیار، 1369، مقدمه ). از آنجا

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ک

کاچی بهتر از هیچی است !. *****. کار از محکم کاری عیب نمیکنه !. *****. کار بوزینه نیست نجاری !. *****. کار خر و خوردن یابو !. *****. کارد، دسته خودشو نمی بره !. *****. کار نباشه زرنگه !. *****. کار، نشد نداره !. *****. کار هر بز نیست خرمن کوفتن --- گاو نر میخواهد و مرد کهن . *****. کاری بکن بهر ثواب - نه سیخ بسوزه نه کباب !. *****. کاسه گرمتر از آش !. *****. کاشکی را کاشتند سبز نشد !. *****. کافر همه را به کیش خود پندارد !. *****. کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته !. *****. کاه بده، کالا بده، دو غاز و نیم بالا بده !. *****. کاه را در چشم مردم

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف گ

ضرب المثل ها - حرف گ. گاو پیشانی سفیده !. *****. گاوش زائیده !. *****. گاو نه من شیر !. *****. گاه باشد که کودک نادان --- به غلط بر هدف زند تیری !. *****. گاهی از سوراخ سوزن تو میره گاهی هم از دروازه تو نمیره !. *****. گدارو که رو بدی صاحبخونه میشه !. *****. نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت ---- هر طفل نی سوار کند تازیانه اش ! [صائب]. *****. گذر پوست به دباغخانه میافته !. *****. گر بدولت برسی مست نگردی مردی !. *****. گر بری گوش و گر زنی دمبم --- بنده از جای خود نمی جنبم !. *****. گربه برای رضای خدا موش نمیگیره !. *****. گربه تنبل را موش طبابت

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ق

قاتل به پای خود پای دار میره !. *****. قاچ زین را بگیر اسب دوانی پیشکشت !. *****. قاشق سازی کاری نداره، مشت میزنی توش گود میشه، دمش را میکشی دراز میشه !. *****. قاشق نداری آش بخوری نونتو کج کن بیل کن !. *****. قاطر را گفتند : پدرت کیست ؟ گفت : اسب آقادائیمه !. *****. قاطر پیش آهنگ آخرش توبره میشه !. *****. قبای بعد از عید برای گل منار خوبه !. *****. قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری . *****. قرآن کنند حرز و امام مبین کشند ! ( یاسین کنند ورد و به طاها کشند تیغ . ). *****. قربون برم خدا رو، یک بام و دو هوا رو، اینور بام گرما را اون ور بام سرمار

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ل ، م

حرف ل. لالائی بلدی چرا خوابت نمی بره!. *****. لب بود که دندان آمد!. *****. لقمان حکیم را گفتند: ادب از که آموختی ؟ گفت: از بی ادبان! (گلستان سعدی). *****. لیلی را از چشم مجنون باید دید!. حرف م. ما این ور جوب تو اون ور جوب!. *****. مادر را دل می سوزد، دایه را دامن!. *****. مادر که نیست، با زن بابا باید ساخت!. *****. مار بد بهتر بود از یار بد!. *****. مار پوست خودش را رها می کند اما خوی خودش را رها نمی کند!. *****. مار تا مار نخورد اژدها کی شود؟. *****. مار خورده، افعی در آمده!. *****. مار را با دست غیر باید گرفت. *****. مار گزیده از ریسمان سیاه

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ن ، و

حرف ن. نابرده رنج گنج میسر نمی شود --- مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد !. *****. ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت !. *****. ناز عروس به جهازه !. *****. نازکش داری ناز کن، نداری پاهاتو دراز کن !. *****. نبرد رگی تا نخواهد خدای ! ( اگر تیغ عالم جنبد ز جای ). *****. نخود توی شله زرد !. *****. نخودچی توی جیبم میکنی اونوقت سرم را میشکنی ؟. *****. نخودچی شو دزدیده !. *****. نخود همه آش !. *****. نذر میکنم واسه سرم خودم میخورم و پسرم !. *****. نردبون، پله به پله !. *****. نردبون دزدها !. *****. نزدیک شتر نخواب تا خواب آشفته نبینی !. *****. نزن در کسی ر

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ه

هر آنچه دیده بیند دل کند یاد -- ز دست دیده و دل هر دو فریاد. *****. هر جا خرس است، جای ترس است!. *****. هر جا سنگ است برای پای لنگ است!. *****. هر جا که پری رخیست، دیوی با اوست!. *****. هر جا که نمک خوردی نمکدان مشکن!. *****. هر جا هیچ جا، یک جا همه جا!. *****. هر چه از دزد ماند، رمال برد!. *****. رمال: فالگیر (عمل و شغل فالگیری). *****. هر چه بادا باد. *****. هر چه بر خود نمی پسندی به دیگران مپسند!. *****. هر چه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک!. *****. هر چقدر پول بدی همانقدر آش می خوری!. *****. هر چه پیش آید خوش آید!. *****. هر چه

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها - حرف ی

حرف ی. یابو برش داشته !. *****. یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش میشه !. *****. یا خدا یا خرما !. *****. یارب مباد آنکه گدا معتبر شود !. *****. یار در خانه وما گرد جهان میگردیم !. *****. یارقدیم ، اسب زین کرده است !. *****. یار، مرا یاد کنه ولو با یک هل پوک !. *****. یا زنگی زنگ باش یا رومی روم !. *****. یا کوچه گردی یا خانه داری !. *****. یا مکن با پیل بانان دوستی --- یا بنا کن خانه ای در خورد پیل ![ سعدی ]. *****. یکی رو تو ده راه نمی دادند سراغ کدخدارو میگرفت !. *****. یک ارزن از دستش نمی ریزه !. *****. یک مرده بنام به که صد زنده به ننگ !. *****

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ها

نویسنده:لیلا رحمانی. دو قورت و نیمش باقیست:. این ضرب المثل در مورد افرادی به کار می رود که بسیار متوقع هستند و بیشتر از آنچه شایستگی آن را داشته باشند، از دیگران انتظار لطف دارند. *ریشه ی پیدایش این ضرب المثل چیست؟. هنگامی که حضرت داوود (ع) بدرود حیات گفتند، پسر ایشان، حضرت سلیمان بر تخت رسالت و سلطنت نشستند. حضرت سلیمان در عبادات طولانیش از خداوند قدرت فراوان درخواست می کرد. خداوند نیز اجابت کرد و به مرور، آدمیان، مرغان، پریان، باد و آ ب را به فرمان حضرت سلیمان در آورد. خداوند برای اینکه هیچ عذری برای حضرت باقی نماند، هر آنچه از قدرت و عزت ب

ادامه مطلب ...
ضرب المثل هاي دوستي

- ازدشمنان دوست، حذرگرکنی رواست. - ازدستِ دوست هرچه ستانی شکر بُوَد. - هرچه از دوست می رسد، نیکوست. - از دوست یکی اشارت، از ما به سر دویدن. - ازهرچه بگذری، سخن دوست خوش تر است. - اگرخواهی راز تو دشمن نداند، با دوست مگوی. - با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز. - با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. - با دوست چو بد کنی، شود دشمن تو. - به عالمی نفروشیم مویی ازسر دوست. - چون کوی دوست هست، به صحرا چه حاجت است. - چون دوست، دشمن است شکایت کجا برم. - دشمن دانا به ازنادان دوست. - دشمنان سه فرقه اند: دشمن و دشمنِ دوست و دوستِ دشمن!. - دشمن چه کند چو مهربان باشد

ادامه مطلب ...
جعفرخان از فرنگ برگشته!

نویسنده: کتایون کیائی وسکوئی. تصویرگر: طاهر شعبانی. این ضرب المثل در مورد افرادی به کار می رود که پس از مدتی زندگی در خارج از کشور، تغییر رفتار می دهند و به اصطلاح خودشان را گم می کنند. کسانی که به هر طریقی سعی می کنند که به یاد دیگران بیندازند که مدتی در خارج از کشور بوده اند. اما چرا جعفرخان!. «حسن مقدم» نویسنده ای بود که در اروپا تحصیل کرده بود و آشنایی زیادی با افراد اروپا رفته داشت. به گفته ی «استاد پرتوی» او پس از برخوردهای فراوان با خارج رفته های بی ظرفیت؛ تصمیم گرفت یک نمایش کمدی بر اساس شخصیت این افراد بنویسد. این نمایش با نام «جعفر

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه