طنز؛ آخرین مکالمات کی‌روش و کریمی

طنز؛ آخرین مکالمات کی‌روش و کریمی
سکانس اول

ماشین کی روش - داخلی - روز

(کی روش و کریمی با ماشین به سمت شهر می روند تا برای مایحتاج تیم ملی در کمپ خرید کنند.)

کی روش: سلام مامان... سلام... خوبی؟!... خوبم... چطوری؟!... قربونت برم... چیزی می خوری؟... خب آره مامان من، قربونت برم معلومه که می خورم... فکر می کرد اینجا چیزی گیر نمی آدآدم بخوره...

کریمی: آخی...

کی روش: یه دفعه تو فرودگاه مهرآباد چمدونمو باز کردم... یه شیشه ترشی شکسته بود... اگه بدونی چه بوی سرکه ای بلند شده بود... پاک آبروم رفت...

کریمی: حتما وقتی برمی گردید پرتغال خیلی خوشحال می شن...

کی روش: فوت کرد چند سال پیش...

کریمی: (ناراحت می شود) آخ... ببخشید...

کی روش: تو همون شولوغ پولوغی تمدید قرارداد و گرفتاری هام... چی کشید بنده خدا...

کریمی: یه چیزی بپرسم ناراحت نمی شین؟!

کی روش: درباره مسائل قاموسیه؟

کریمی: (می خندد) نع...

کی روش: بپرس...

کریمی: چرا از دستیاراتون جدا شدین؟!

کی روش: از کدوم یکی شون آخه؟!

کریمی: (می خندد) به هر حال دوست ندارین، نگین...

کی روش: چرا می خوای بدونی؟!

کریمی: خب... نمی دونم... بالاخره دیگه... به هر حال...

کی روش: بالاخره دیگه... هیچی یه روز صبح رفتم سر تمرین... گفت کارلوس!... O fim amargo e melhor do que a amargura sem fim ... ها؟!

کریمی: (می خندد) چی؟!

کی روش: بگو...

کریمی: چیو؟!

(با هم سعی می کنند این جمله پرتغالی را تکرار کنند اما موفق نمی شوند)

کی روش: می دونی یعنی چی؟!

کریمی: نه... (گوشی کریمی در این لحظه زنگ می زند) ببخشید...

کی روش: می خوای وایسم کنار؟!

کریمی: نه آشناس خودم بعدا بهش زنگ می زنم... (گوشی را سایلنت می کند)... خب یعنی چی؟!

کی روش: یعنی یه پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه... قشنگه...

کریمی: (به افق خیره می شود) آره واقعا...

(فضا سنگین می شود. کی روش می خواهد فضا را عوض کند.)

کی روش: موزیک چی داریم؟!

خواننده: حق دارن اون چشمات، اگه پر توقعن... آخه تو این دنیا، چند نفر شکل توئن؟!... من به این معروفم...

طنز,طنز ورزشی ,طنز کریمی و کی روش

سکانس دوم

کمپ تیم ملی در آفریقای جنوبی - داخلی -شب

(کادر فنی تیم ملی دور میز شام نشسته اند. کریمی هم می آید.)

مارکار: (به کریمی) تو چرا اونجا وایسادی؟!... تعارف نکن برو بشین اونجا...

کریمی: راحتم همین جا...

اوسیانو: کارلوس ناراحته علی آقا...

(کریمی می رود کنار کی روش می نشیند.)

کی روش: سالاد بکشم برات؟!

کریمی: می کشم مرسی...

کی روش: تو خجالتی هستی... تعارف می کنی...

کریمی: نه می کشم...

کی روش: نمک...

اوسیانو: تو آشپزخونه س پاشو برو خودت بیار...

کی روش: (به گاسپار) دنی توی آشپزخونه س پاشو...

دن گاسپار: مگه من نمک نیاوردم؟!

(کریمی می رود از آشپزخانه نمک بیاورد. در نمای بعدی او را می بینیم که نمکدان به دست وسط آشپزخانه ایستاده و فکر می کند. صدای مارکار از بیرون می آید.)

مارکار: علی جان پیدا کردی یا بیام؟!

سکانس سوم

کمپ تیم ملی در آفریقای جنوبی - داخلی - روز

مارکار: علی... ببین ما داریم می ریم خرید... تو چیزی نمی خوای از بیرون؟!

کریمی: پنج دقیقه صبر کن منم می آم...

مارکار: چیزی می خوای بگو من می گیرم برات...

کریمی: یه سر برم دنبال بلیت...

مارکار: برو پی کارت...

کریمی: به خدا باید به هر حال بعدازظهر برگردم...

اوسیانو: بد گذشته بهت مگه علی جون؟!

کریمی: نه ولی من اصلا قبل از اینکه بیام به شرط اینکه امروز بیام فردا برگردم اومدم...

اوسیانو: حالا این چه اومدنی بود؟!

کریمی: به هرحال واقعا نمی تونم بمونم...

مارکار: اصلا مگه هواپیما گیرت می آد توی این هیروویری؟! ... باید پیاده برگردی...

کریمی: برمی گردم...

مارکار: پیاده؟!

کریمی: آره...

مارکار: برو ببینم چی کار می کنی...

کریمی: اگه می تونستم بمونم که می موندم...

مارکار: به نفعته که بمونی...

کریمی: من پس به هر حال خودم می رم سر خیابون ماشین می گیرم می رم دنبال بلیت... تا بعدازظهر می مونم خوبه دیگه...

دن گاسپار: حالا اگه نمی خواد بمونه زیاد اصرار نکن...

کریمی: دلم می خواد، نمی تونم...

مارکار: با هم اومدین با هم برمی گردیم...

اوسیانو: سخت نگیر تازه بعدازظهر می خوایم دور هم آش رشته بخوریم...

طنز,طنز ورزشی ,طنز کریمی و کی روش

سکانس چهارم

(کریمی از اردوی تیم ملی غیبش زده. همه دنبال او می گردند. اوسیانو دنبال ساک کریمی می کردد و آن را پیدا نمی کند)

اوسیانو: کارلوس... کارلوس... ساکش نیست...

کی روش: نمی دونم خودت ببین کجاست...

اوسیانو: گشتم نیست...

گاسپار: لابد تو اتاقشه... (مکث) نکنه رفته باشه؟!... ساکش رو بسته بود مارکار نذاشت بره...

اوسیانو: بابا اصلا گفت می خواد پیاده برده، تو که بودی مگه نگفت؟!

کی روش: مگه بی خداحافظی می ذاره بره؟!

گاسپار: پس چرا ساکش نیست؟!

کی روش: (می رود پیش مارکار) شماره اش چنده؟!

مارکار: کی؟!

کی روش: علی... بده می خوام یه زنگ بزنم به موبایلش...

مارکار: چی داری می گی تو؟!

کی روش: بابا ساکش تو کمپ نیست... می گم شاید واقعا رفته باشه...

(در سکانس بعدی می بینیم که مارکار ساک کریمی را از کمد بیرون می آورد و به بقیه نشان می دهد)

مارکار: قایمش کردم نره...

طنز,طنز ورزشی ,طنز کریمی و کی روش

سکانس پنجم

(کریمی از اردوی تیم ملی رفته. کادر فنی دور هم نشسته اند و راجع به این موضوع حرف می زنند.)

گاسپار: آخه واسه چی بذاره بره؟!

اوسیانو: آدمه دیگه کسی چه می دونه واسه چی؟!

گاسپار: اگه می خواست بره ساکش رو می برد...

اوسیانو: مگه نمی گین مارکار ساکش رو قایم کرده بوده که نره...

کی روش: (به مارکار) آدمی بود که از این کارا بکنه؟!

مارکار: چی؟

کی روش: بی خبر بذاره بره...

مارکار: نمی دونم...

اوسیانو: اگه همچین آدمی نبود واسه چی ساکش رو قایم کردی؟!... وقتی ساکش رو قایم کردی یعنی احتمال دادی ممکنه بی خبر بذاره بره دیگه...

گاسپار: مثل پریشب... تو همین ایوون... مگه یهو غیبش نزد دنبالش می گشتی...

مارکار: اون موبایلش آنتن نمی داد رفته بود تلفن کنه بیرون...

گاسپار: بی خبر؟!

مارکار: فرق می کنه...

گاسپار: چه فرقی می کنه؟!

مارکار: چرا بره؟!

کی روش: قهر کنه...

مارکار: چی؟!

کی روش: قهر کنه... از یه چیزی ناراحت شه...

مارکار: از چی قهر کنه؟!

گاسپار: بچه ها کسی به این چیزی نگفت؟... حرفی نزده باشیم بهش برخورده باشه...

کی روش: سر شام چی؟!... رفت نمکدون بیاره خندیدیم...

اوسیانو: نه بابا...

کی روش: چرا خب؟!...

اوسیانو: اون که یه مزخرفی بود و من و تو داشتیم می گفتیم...

گاسپار: خودش هم خندید... مگه ندیدید؟!

اوسیانو: مسخره بازیا... حرکات موزون... اذیتش نکرد؟!

گاسپار: گفتم... گفتم می خواد بره بهش اصرار نکنید، همین جا وایساده بود گفتم...

اوسیانو: که حتی به شوخی بهش گفتی اگه می خوای پیاده برو، اونم گفت پیاده می رم...

گاسپار: (به مارکار) می گم تو این آدمو می شناسی... این کسی بود که یه دفعه بزنه به سرش، چه می دونم ول کنه قهر کنه بره...

مارکار: از چی قهر کنه؟!

اوسیانو: پریشب هم تو آشپزخونه داشتیم ظرف می شستیم، مارکار تو یه چیزی گفتی بعد دنی برگشت گفت کار نکرده هم عزیزه... من فکر کنم که بهش برخورد...

گاسپار: ببخشید اوسی جون من اصلا لحن بدی نداشتیم...

اوسیانو: نه عزیزم نمی گم تو لحن بدی داشتی... می گم ممکنه دچار سوءتفاهمشده باشه...

گاسپار: خواهش می کنم دیگه اینو گردنمننندازید...

اوسیانو: من چیزی رو گردن کسی نمی خوام بندازم...

کی روش: هزاری هم بهش برخورده باشه منطقا ول نمی کنه بره که...

گاسپار: اگه آدم منطقی باشه...

کی روش: بابا وایستادیم بحث چی می کنیم؟!... خب زنگ بزنیم تهرون... یا رفته یا نرفته...

منبع : tamashagaranemrooz.com
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه