تست روانشناسی /چگونه به ازدواج فکر میکنید ؟

 تست روانشناسی /چگونه به ازدواج فکر میکنید ؟


-پایان دنیا نزدیک است. اگر فقط بتوانید یک نوع از حیوانات را نجات

دهید، کدام را انتخاب میکنید؟

الف : خرگوش

ب : گوسفند

پ : گوزن

ت : اسب

 

۲- به آفریقا رفتهاید. به هنگام بازدید از یکی از قبیلهها، آنها اصرار

میکنند که یکی از حیوانات زیر را به عنوان یادگاری با خود ببرید. کدام را

انتخاب میکنید؟

الف : میمون

ب : شیر

پ : مار

ت : زرافه

 

۳- فرض کنید خطای بزرگی انجام دادهاید و خداوند برای مجازات شما تصمیم

گرفته است که به جای انسان، شما را به صورت یکی از حیوانات زیر در آورد.

کدام را انتخاب میکنید؟

الف : سگ

ب : گربه

پ : اسب

ت : مار

 

۴- اگر قدرت داشتید که یک نوع از حیوانات را برای همیشه از روی کره زمین

نابود کنید، کدام را انتخاب میکردید؟

الف : شیر

ب : مار

پ : تمساح

ت : کوسه

 

۵- یک روز، با حیوانی برخورد میکنید که میتواند با شما به زبان خودتان

صحبت کند. دلتان میخواهد که کدامیک از حیوانات زیر باشد؟

الف : گوسفند

ب : اسب

پ : خرگوش

ت : پرنده

 

۶- در یک جزیره دور افتاده، تنها یک موجود زنده به عنوان همدم و همراه

شما وجود دارد. کدامیک را انتخاب میکنید؟

الف : انسان

ب : خوک

پ : گاو

ت : پرنده

 

۷- اگر قدرت داشتید که هر نوع حیوانی را اهلی و دستآموز کنید. کدامیک از

حیوانات زیر را به عنوان حیوان خانگی خودتان انتخاب میکردید؟

الف : دایناسور

ب : ببر

پ : خرس قطبی

ت : پلنگ

 

۸- اگر قرار بود برای ۵ دقیقه به صورت یکی از حیوانات زیر در میآمدید،

کدامیک را انتخاب میکردید؟

الف : شیر

ب : گربه

پ : اسب

ت : کبوتر

 

تحلیل جواب:

 

۱- در زندگی واقعی، برای چه نوع آدمهایی جذابیت و کشش دارید.

 

الف: خرگوش- کسانی که دارای شخصیت دوگانه هستند، به سردی یخ در ظاهر اما

به گرمی آتش در باطن

 

ب: گوسفند- مطیع و گرم

 

پ: گوزن- زیبا و آداب دان

 

ت: اسب- کسانی که غیرقابل جلوگیری، بیبند و بار و آزاد هستند.

 

۲- در فرایند ابراز عشق و درخواست ازدواج، کدام رویکرد برای شما

خوشایندتر و موثرتر است.

 

الف: میمون- مبتکر و باذوق که هیچگاه احساس خستگی نکنید.

 

ب: شیر- سرراست، صاف و پوست کنده به شما بگوید که دوستتان دارد.

 

پ: مار- دمدمی مزاج، پر نوسان، نفس گرم و عشق سرد

 

ت: زرّافه- صبور، هرگز شما را رها نکند.

 

۳- دلتان میخواهد معشوقتان چه عقیدهای درباره شما داشته باشد.

 

الف: سگ- باوفا، صادق، ثابت قدم

 

ب: گربه- شیک و زیبا

 

پ: اسب- خوش بین

 

ت: مار- انعطافپذیر

 

۴- چه اتفاقی باعث میشود که شما رابطهتان را قطع کنید/ از چه خصوصیتی بیش

از همه نفرت دارید.

 

الف: شیر- متکبر و خودخواه، امر و نهی کن

 

ب: مار- هیجانی و دمدمی مزاج، نمیدانید چگونه او را خوشحال کنید.

 

پ: تمساح- خونسرد، بیرحم، سنگدل

 

ت: کوسه- ناامن

 

۵- دوست دارید چه نوع رابطهای با او برقرار سازید.

 

الف: گوسفند- سنتی، بدون آن که چیزی بگوئید او بفهمد چه میخواهید، ارتباط

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه